Finger Snail Dishes Street Food

BY Nauvaan.net

Thật tiếc trình duyệt không hỗ trợ

Thông tin

Snail Nail Salad (Gỏi ốc móng tay)

Thật tiếc trình duyệt không hỗ trợ

Thông tin

Stir-fried nail snails with spinach (Ốc móng tay xào xa tế)

Thật tiếc trình duyệt không hỗ trợ

Thông tin

Video of exploiting nail snails (Video khai thác ốc móng tay)

Thật tiếc trình duyệt không hỗ trợ

Thông tin

Stir-fried Nail Snails with Water spinach Video

Thật tiếc trình duyệt không hỗ trợ

Thông tin

Stir-fried Noodles with Nail Snails

Thật tiếc trình duyệt không hỗ trợ

Thông tin

Sauteed pork fat and green onions with nail snails video

Thật tiếc trình duyệt không hỗ trợ

Thông tin

Sauteed Garlic Butter with Nail Snails video